คำแนะนำสำหรับผู้ปลูกอินทผลัมเนื้อเยื่อ

คำแนะนำสำหรับผู้ปลูกอินทผลัมเนื้อเยื่อ

  • อินทผลัมที่ถูกจัดส่งมาจะบรรจุในกระถางขนาด 0.3 ลิตร
tc1


(รูปต้นกล้าอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อบรรจุในกระถางขนาด 0.3 ลิตร ภาพจาก http://www.gcnuae.com)

การดูแลต้นกล้าอินทผลัม

  • อินทผลัมจะสามารถอยู่ในกระถางเดิมได้เป็นเวลา 2 ถึง 3 เดือน แต่แนะนำให้รีบเปลี่ยนกระถางไปไว้ในกระถางใบใหม่หลังจาก วางต้นกล้าให้ปรับสภาพในเรือนเพาะชำที่ใช้สแลนพรางแสงความเข้ม 40% แล้ว เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์


การย้ายต้นกล้าไปปลูก

  • ถึงแม้ต้นกล้าเหล่านี้จะสามารถนำไปปลูกได้เลยในสวน แต่เพื่อให้มีอัตราการรอดสูง แนะนำว่าควรจะย้ายต้นกล้าเหล่านี้ไปเพาะเลี้ยงต่อในกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จนต้นกล้าออกใบจริง (ใบขนนก) จำนวน 3-4 ใบ ก่อนนำไปปลูกในสวน จะทำให้มีอัตราการรอดเกือบ 100% และใช้สแลนพรางแสงความเข้ม 40% เพื่อพรางแสงในฤดูร้อน


1. ขั้นตอนการย้ายต้นกล้าลงกระถางใบใหม่

1.1 กระถางที่ใช้ควรควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ลึก 30 ซม. (หรือขนาดประมาณ 9.5 ลิตร) มีรูระบายน้ำด้านล่างไม่น้อยกว่า 5 รู เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทัน
1.2 ส่วนผสมที่ใช้ประกอบด้วยทรายหยาบ 12 ส่วน ขุยมะพร้าวหรือแกลบดำ 4 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมให้คลุกเคล้าเข้ากัน ส่วนผสมนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับวัสดุที่มีในท้องถิ่น และไม่ควรใช้ดินเหนียวเป็นส่วนผสม
1.3 นำส่วนผสมตามข้อ 1.2 ใส่ในกระถางใหม่จนเกือบเต็ม (ห่างจากขอบกระถางประมาณ 3 ซม.) บดอัดส่วนผสมให้แน่น
1.4 ใช้กระถางเดิมเจาะรูส่วนผสมตามข้อ 1.3 โดยกดเจาะลงไปจนสุดกระถาง นำกระถางเดิมขึ้นมา
1.5 ย้ายต้นกล้าจากกระถางเดิมอย่างระมัดระวัง อย่่าให้ดินเดิมของต้นกล้าหลุดออกจนรากเปลือยเปล่ารวมทั้งอย่าทำให้รากต้นกล้าหัก
1.6 นำต้นกล้าตามข้อ 1.5 ไปใส่ไว้ในรูที่เจะไว้ตามข้อ 1.4 โดยให้โคนต้นกล้าอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่ให้รากต้นกล้าลอย บดอัดดินรอบๆต้นกล้าให้แน่นเพื่อไล่อากาศออก
1.7 รดน้ำต้นกล้าด้วยปริมาณที่พอเพียงที่จะไล่อากาศออกจากดิน
1.8 นำต้นกล้าไปไว้ในเรือนเพาะชำด้วยสแลนที่พรางแสงความเข้ม 40%
1.9 ความถี่ในการรดน้ำต้นกล้าขึ้นกับสภาพอากาศ ต้องระมัดระวังไม่ให้ต้นกล้าขาดน้ำ รวมทั้งต้องไม่รดน้ำต้นกล้ามากเกินไปจนรากเน่า ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นกล้าตายได้ โดยเราสามารถตรวจสอบว่าปริมาณการให้น้ำเหมาะสมหรือไม่ได้จากการตรวจเช็คผิวดินลงไป 5 ซม.
1.10 ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยใดๆเพิ่มเติมให้กับต้นกล้าในกระถางใหม่นี้ เพราะปริมาณสารอาหารจากปุ๋ยคอกในส่วนผสม มีปริมาณเพียงพอสำหรับต้นกล้าไปอีก 1 ปี

 2. ขั้นตอนการย้ายต้นกล้าไปปลูกในสวน

2.1 เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 3-4 ใบ แล้วเราก็สามารถนำต้นกล้าไปปลูกลงในสวนได้ โดยระยะปลูกอินทผลัมที่เหมาะสมคือไม่น้อยกว่า 7 เมตร
2.2 ขุดหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ลึก 70 ซม.
2.3 นำดินที่ขุดได้จากข้อ 2.2 จำนวน 3 ส่วน ผสมกับปุ๋ยคอก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2.4 นำส่วนผสมตามข้อ 2.3 กลบลงไปในหลุม บดอัดให้แน่น จนได้ความลึก 50 ซม.
2.5 ขุดหลุมส่วนผสมที่บดอัดแน่นตามข้อ 2.4 ให้มีขนาดเท่ากับกระถางของต้นกล้า
2.6 ย้ายต้นกล้าจากกระถางเดิมอย่างระมัดระวัง อย่าให้ดินเดิมของต้นกล้าหลุดออกจนรากเปลือยเปล่ารวมทั้งอย่าทำให้รากต้นกล้าหัก
2.7 นำต้นกล้าตามข้อ 2.6 ไปใส่ไว้ในหลุมที่เจะไว้ตามข้อ 2.5 โดยให้โคนต้นกล้าอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่ให้รากต้นกล้าลอย บดอัดดินรอบๆต้นกล้าให้แน่นเพื่อไล่อากาศออก
2.8 รดน้ำต้นกล้าด้วยปริมาณที่พอเพียงที่จะไล่อากาศออกจากดิน
2.9 พรางแสงและลมให้ต้นกล้าด้วยทางมะพร้าวในระยะ 6 เดือนแรก

3. การรดน้ำ
รดน้ำด้วยปริมาณที่เพียงพอ ตามที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ให้พิจารณาจากสภาพของดิน รวมทั้งสภาพอากาศในบริเวณที่ปลูกด้วย
3.1 ในฤดูร้อน ให้รดน้ำ 1 ครั้ง ทุกๆวัน
3.2 ในฤดูหนาว ให้รดน้ำ 1 ครั้งทุกๆ 4 วัน
3.3 ในฤดูฝน ให้รดน้ำตามความเหมาะสม โดยตรวจเช็คสภาพผิวดินลงไป 5 ซม.

4. การใส่ปุ๋ย
ให้ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้งในฤดูหนาว รอบๆโคนต้น พรวนให้ผสมเข้ากันดีกับดินเดิม

โดย สวนภูผาลัม
(ปรับปรุงจาก http://www.awm-datepalm.com/en/advises/index.htm)

Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved