ประวัติอินทผลัม

        อินทผลัมเป็นผลไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้มีการเพาะปลูกกันมาในแอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5000 ปี หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเป็นหลักฐานการบันทึกการเกษตรกรรมของอิรักในสมัยอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นช่วงเวลา 3000 ปีก่อนคริสตศักราช แต่ก็ยังไม่สามารถระบุต้นกำเนิดที่แน่นอนของอินทผลัมได้ เนื่องจากได้มีการเพาะปลูกกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณอารยธรรมเมโสโปเตเมีย (หรือทางตอนใต้ของอิรัก) ไปจนถึงบริเวณอินเดียตะวันตก

        หลังจากนั้นการเพาะปลูกอินทผลัมก็แพร่ขยายมาตามคาบสมุทรอาหรับ แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง และในช่วง 2000 ปีก่อนคริสตศักราช อินทผลัมได้ถูกนำเข้าไปเพาะปลูกในอียิปต์ การแพร่ขยายของอินทผลัมขยายตัวไปพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปจนถึงทางตอนใต้ของสเปน และปากีสถาน โดยชาวสเปนเป็นชนกลุ่มแรกที่นำอินทผลัมจากคาบสมุทรอาหรับ แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และตอนใต้ของเอเชีย ไปยังอเมริกา

        อินทผลัมเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาวตะวันออกกลางเป็นอันมาก หากปราศจากอินทผลัมแล้ว ในดินแดนทะเลทรายคงไม่สามารถจะมีกลุ่มคนไปตั้งรกรากจนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ได้ เส้นทางการเดินทางของกองคาราวานที่มีอายุนานนับศตวรรษได้ใช้ไปเพื่อการขนส่งอินทผลัมเป็นหลัก อินทผลัมถูกยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ และความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังปรากฎแผ่นจารึกภาพของอินทผลัม และการเพาะปลูกอินทผลัม จารึกในอารยธรรมของชาว อัสซิเรียน (Assyrian) บาบิโลเนียน (Babylonian) รวมถึงในประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (Code of Hammurabi) ซึ่งได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะปลูก และค้าขายอินทผลัมด้วย นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างในงานเขียนมากมายของชาวอียิปต์โบราณ ชาวซีเรีย ชาวลิเบียและชาวปาเลสไตน์

(ChihCheng T. Chao, Robert R. Krueger, The Date Palm(Phoenix dactylifera L.): Overview of Biology, Uses, and Cultivation, http://hortsci.ashspublications.org/content/42/5/1077.full.pdf, ค้นเมื่อ15/10/2555)


Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved